POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA ČESKÝ DUB

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán města Český Dub IDdPP:11482 byl zpracován subjektem Crisis Consulting, s.r.o Liberec (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s MěÚ Český Dub, nám. B.Smetany 1, 463 43 Český Dub podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Liberec. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu města Český Dub a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na cd.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Ještědka
  • Rašovka

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Labe, s. p., Hradec Králové
zn. VHD/16/35750
ze dne 14. 10. 2016

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Labe, Hradec Králové
Č.j.: LCR953/006024/2016 ze dne 21. 10. 2016
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí
Čj.: ZPVU/4330/194399/16-Bar ze dne 15. 12. 2016

 

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část červenec 2020
organizační část červenec 2020
grafická část červenec 2020
přílohy červenec 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze červenec 2020
offline verze říjen 2016
digitalizovaná verze červenec 2020
databáze POVIS červenec 2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i