Organizace hlásné povodňové služby


Hlásnou službu - organizuje PK města ve spolupráci s ostatními účastníky povodňové ochrany (HZS, PČR) k zabezpečení potřebných informací o povodni pro potřeby řízení opatření na ochranu před povodněmi a vyhodnocování jejich účinku.


Zabezpečuje informace povodňovým orgánům města pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže po vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi.


K zabezpečení hlásné povodňové služby organizuje povodňový orgán hlídkovou službu.


V době povodní hlásí veškeré údaje obcím níže na toku, napříč toky a povodňové komisi ORP Liberec.


Pro město se uvažuje s tím, že hlásnou službu a varování obyvatel města zabezpečuje povodňová komise sirénami, z budovy Městského úřadu Český Dub a lokálním Výstražným Informačním Systémem - rozhlasem ve všech, i vzdálenějších částech města.