Druh a rozsah ohrožení


Povodně:

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.


Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po nížinném toku Ještědky, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň vleklého typu - lze vývoj povodňové situace předpokládat a činit potřebná opatření na úrovni města, zejména varováním obyvatel města - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek , tzv. blesková povodeň,  se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení města povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místa ohrožená blekovou povodní na území města Český Dub. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech 20 - 30 mm za hodinu (krátká kritická srážkoví epizoda) nebo 100 - 150 mm/ 24hod (delší intenzivní kritická srážková epizoda) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 150 mm za 24 hodinovou srážkovou epizodu.


Ohrožení města povodní z toků Ještědka a Rašovka

Povodeň při opuštění koryta toku Ještědka zaplavuje obytnou zástavbu na pravém
i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy i firmami. 

Povodňovými průtoky z toku Ještědka a Rašovka je ohrožena zástavba části Český Dub – západ východ. Nejvážnější situace může být v zastavěné zóně nad soutokem Ještědky s Rašovkou, kde rozliv Q100 zasahuje zástavbu v její inundaci tvořící s centra Českého Dubu poloostrov omývaný povodňovými vodami.

(viz kapitola Ohrožené a ohrožující objekty).

V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Ještědky jsou ohroženy všechny nízkoležící objekty v městské Český Dub I. a II.