Hydrologické údaje

Český Dub patří do povodí Labe. Dva toky, které jím protékají Ještědka a Rašovka se v jeho jižní části stékají a pokračují dál už jen jako Ještědka, která se pod Libíčí vlévá zprava do Mohelky. Ta se pak dále pod Mohelnicí nad Jizerou vlévá zprava do Jizery, která ústí do Labe  v Čelákovicích. Z hlediska možného povodňového ohrožení je mezi těmito toky malý rozdíl, a to v rozloze jejich sběrných povodí Ještědka je delší a prudší, Rašovka rozvětvenější.

Říčka Ještědka

Pramení na svazích Ještědského hřbetu pod Černým vrchem (950 m n.m.) v západní části jeho k jihu se táhnoucího hřbetu Čihadníku východně od obce Světlá pod Ještědem ve výšce 518 m n.m. správcem vodního toku je Povodí Labe s.p.. Její přímý tok směřuje k jihu a protéká zde přírodním parkem Ještěd mezi sídly Vesec a Rozstání. Dále Ještědka pokračuje západním úbočím Mazovy horky (569 m n.m.) ke Kozlenci a přibírá v průběhu svého toku řadu bezejmenných přítoků, na kterých jsou místy založeny malé rybníky. Mezi Modlibohovem a Sobákovem protne Ještědka úzké sedlo Moškovy doly a při své cestě do centrální zástavby Starého Dubu, kde se již poprvé může rozlévat do lidského osídlení a působit tak povodňové škody, mine po západní straně Hoření Starý Dub. Po dalších 2 km a průchodem průtočných nebo obtočných rybníčků přitéká Ještědka do Českého Dubu.

Na území katastru města se jedná o tok, ve kterém dochází ke zvýšení hladin v malém časovém odstupu od kritických dešťových srážek z důvodu bystřinného charakteru horního toku říčky. Z toho důvodu je malý časový prostor pro organizační zabezpečení protipovodňových opatření.

V dolní centrální části města přibírá zleva od severovýchodu potok Rašovku a tvoří tak nad soutokem nebezpečné a ohrožované městské území Na Barevně – Lidická – Boženy Němcové. Na jihu města poblíž Podještědského Sportovního areálu – Husova – Český Dub I přibírá zprava Smržovský potok protékající nebo lemovaný řadou malých vodních nádrží. Dále už k Loukovičkám, Bohumileči a Libíči směruje Ještědka jako plnohodnotná říčka s řadou meandrů. Do svého recipientu Mohelky se vlévá ve výšce 265 m n.m. zprava pod Libíčí. Délka Ještědky je 11,9 km.

Potok Rašovka (levostranný přítok Ještědky)

Pramení na svazích  Hlubockého a Rašovského hřebene Ještědského hřbetu, nedaleko vsí Rašovka a Hoření Proseč, v místech zvaných Na prosečských horách v řadě pramenů ve výšce 650 m n.m.. Silnici z Liberce přes Šimonovice a Proseč pod Ještědem do Českého Dubu kříží Rašovka v lokalitě Na příhoně. Dále teče Rašovka takzvanými Babidoly, a pak již údolím pod návrším Trhovka (423 m n. m.). Významným místem stoku vějířovitého prameniště je Vlčetín. Územím mezi Vlčetínem a Domaslavicemi dospěje Rašovka širokým údolím až do města Českého Dubu, kde se stéká s Ještědkou, do níž se vlévá zleva ve výšce 305 m n.m..

Rašovka je bystřinný tok, který přivádí dešťové srážky do Českého Dubu svým vějířovitým povodím z území Ještědského hřbetu. Proto zde dochází k poměrně rychlému zvýšení hladin a ohrožení přilehlé jihovýchodní zástavby území města. Správcem toku je Povodí Labe s.p. Poněvadž se jedná o drobný tok, nedá se očekávat hlášení o povodňovém ohrožení od ČHMÚ.

Letní hydrologický režim

Půdorys říční sítě nad městem  má v základních rysech u Ještědky přímý, u Rašovky vějířovitý tvar. Oba vodní toky odvodňují jižní část Ještědského hřbetu a pro svůj bystřinný charakter mají povodňové epizody rychlý, bouřlivý až nenadálý průběh, i když poměrně rychle odezní. Toky nejsou spoutány žádnou významnější vodní nádrží a z důvodu chráněné krajinné oblasti nebyly zde ani v minulosti budovány žádné umělé retenční nádrže. Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly město Český Dub se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na říčce Ještědce nebo Rašovce, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na mostcích ani lávkách docházet. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky na Ještědském hřebenu doprovázeném dešťovými srážkami.