Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území města a katastru Českého Dubu jsou ohrožována povodní !

K určení ohrožených objektů se vychází z historických zkušeností obyvatel z povodňových epizod. Na Ještědce ani Rašovce nemá město stanovena záplavová území. Záplavová území, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu, byla zakreslena městem Český Dub.

Povodeň při opuštění koryta toku Ještědky zaplavuje především inundační území – stavby a pozemky souběžně se svým kanálem. Říčka Ještědka může mít zónu Q100 širokou v některých místech 200 - 300 m. Kritickou je západní a jižní část Českého Dubu.

Potok Rašovka při opuštění koryta zaplavuje rovněž své inundační zóny a zástavbu kolem koryta, kritickým místem je oblast soutoku s Ještědkou – Na Barevně a východní část Českého Dubu.


Ohrožené a ohrožující objekty v inundačním území

K určení ohrožených objektů se vychází ze stanovených záplavových území zpracovaných zpracovatelem prvního vydání Povodňového plánu města, který je přílohou i tohoto digitálního povodňového plánu.

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY a DRUHY jejich účinku

Id.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění

Převažující účel budovy

Ohrožení Poloha
1

Ještědka (111930000100)

4.7

5.1

Auto Závod Český Dub CDS, Český Dub 58

pravý břeh

Průmysl

znečištění oleji, mazivy a autolaky mapa
2

Rašovka (111940000100)

.765

.765

Čerpací stanice, Český Dub, č.p. 137

pravý břeh

Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)

chemické látky - PHM - ropné produkty a maziva mapa
3

Ještědka (111930000100)

5.7

5.7

ČOV Český Dub Český Dub, č.p. 52

levý břeh

Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)

odpadní látky biologické a chemické povahy rozpustné/nerozpustné ve vodě mapa
4

Ještědka (111930000100)

4

4.4

ELECTROPOLI-GALVIA, Český Dub č.p.167

pravý břeh

Průmysl

kyseliny, leptací látky, louhy a zásady užívané v galvanovně mapa
5

Rašovka (111940000100)

.865

.850

Průmyslový areál

levý břeh

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

volné látky mechanické povahy plovoucí na vodě - obaly, plasty, dřevo, chemikálie mapa

Ohrožené objekty z toku říčky Ještědka

Povodeň při opuštění koryta toku Ještědka zaplavuje obytnou zástavbu na pravém
i levém břehu, která je tvořena rodinnými domy i firmami.

Ohrožené objekty - říčka Ještědka - město Český Dub - rodinné domy

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1

Ještědka (111930000100)

5,5

6,5

14 rodinných domů (Předměstí) č.p.27, 74, 34, 38, 51, 49, 46, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 58

oba břehy

Obytné budovy

mapa

2

Ještědka (111930000100)

1,8

2

3 rodinné domy
 č.p.1, 23, 28

oba břehy

Obytné budovy

mapa

3

Ještědka (111930000100)

4,0

4,6

6 rodinných domů, č.p. 112,113,52,148,124,132

oba břehy

Obytné budovy

mapa

4

Ještědka (111930000100)

4,4

4,6

8 rodinných domů, č.p. 40,13,4,15,14,1,28, 17

oba břehy

Obytné budovy

mapa

Ohrožené objekty - říčka Ještědka - město Český Dub - právnické osoby

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Aktivní zóna

1

Ještědka (111930000100)

4,7

5,1

Auto Závod Český Dub, CDS

pravý břeh

Průmysl

mapa

2

Ještědka (111930000100)

4,46

4,6

ČOV

pravý břeh

Čistírna odpadních vod

mapa

3

Ještědka (111930000100)

5,4

5,6

DPS Dům s pečovatelskou službou

pravý břeh

Služby

mapa

4

Ještědka (111930000100)

4

4,4

ELECTROPOLI-GALVIA

pravý břeh

Průmysl

mapa

5

Ještědka (111930000100)

2,3

2,5

Hřiště

pravý břeh

Sportovní

mapa

6

Ještědka (111930000100)

5,65

6

LIBELA

oba břehy

Průmysl

mapa

Ohrožené objekty z potoku Rašovka

Ohrožené objekty - Rašovka - město Český Dub - rodinné domy

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1

Rašovka (111940000100)

0,875

0,905

Rodinné domy, č.p. 152, 138, 137

pravý břeh

Obytné budovy

mapa

2

Rašovka (111940000100)

0,185

0,185

Rodinný dům, č.p 43

levý břeh

Obytné budovy

mapa

3

Rašovka (111940000100)

0

1,000

23 rodinných domů č.p.143, 131, 62, 48, 98, 46, 139, 18, 11, 10, 42, 161, 40, 24, 23, 133, 43, 126, 13, 14, 15, 16, 17

oba břehy

Obytné budovy

mapa

Ohrožené objekty - Rašovka - město Český Dub - právnické osoby

Poř.

Vodní tok

ř.km OD

ř.km DO

Název

Umístění - břeh

Převažující účel budovy

Poloha

1

Rašovka (111940000100)

0,765

0,765

Čerpací stanice

pravý břeh

Průmysl

mapa

2

Rašovka (111940000100)

0,265

0,265

Objekt občanské vybavenosti, č.p. 63 HASIČI

pravý břeh

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

mapa

3

Rašovka (111940000100)

0,865

0,865

Průmyslový areál

levý břeh

Infrastruktura (technické sítě a objekty)

mapa

Na toku Ještědka a Rašovka

Povodňovými průtoky z toku Ještědka a Rašovka je ohrožena zástavba části Český Dub – západ východ. Nejvážnější situace může být v zastavěné zóně nad soutokem Ještědky s Rašovkou, kde rozliv Q100 zasahuje zástavbu v její inundaci tvořící s centra Českého Dubu poloostrov omývaný povodňovými vodami.

V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Ještědky jsou ohroženy všechny nízkoležící objekty v městské Český Dub I. a II.

Plocha ohrožená povodní je zakreslena v povodňové mapě. Rozsah ohroženého území je zakreslen podle skutečně zaplaveného území při historických povodních na Ještědce, kdy průtok v říčce Ještědce dosahoval hodnot větších než Q100- Q500 a došlo k postupnému zatopení okrajových částí centra Českého Dubu – Na Barevně - vybřežením Ještědky a od východu vzdutím Rašovky.

PK Český Dub ve spolupráci se správcem kanalizací provádí kontrolu zpětných klapek dešťové i městské kanalizace. V případě nastoupání Ještědky a vzdutí Rašovky, při kterém by hrozilo vniknutí povodňové vody do zástavby a na přilehlé pozemky, zajistí uzavření klapek, eventuelně provede taková opatření, aby nedošlo k vniknutí povodňové vody touto kanalizací.


Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Český Dub v POVIS