Historické povodně


srpen 2008 - Místo: obec Světlá pod Ještědem nad Českým Dubem, okres Liberec

Obr. 6.: Mapa oblasti Hodek s vyznačením důležitých míst: Zdroj: upraveno z Google Earth.

 - postižená oblast

 - zatrubnění říčky Ještědky

 - říčka Ještědka

 

V srpnu 2008 postihla město Český Dub povodeň z přívalových dešťů. Tato povodeň vznikla omezenou průtočnou kapacitou koryta Ještědky v místě zatrubnění vodního toku. Situace vznikla v místě omezujícím odtokové poměry - mostek přes Ještědku a malou kapacitou profilu zatrubnění. Kritické místo byl úsek, zanášený splaveninami, které tvořily překážky odtoku povodňových vod. K vysokým stavům povodňových vod přispěly rovněž splaveniny, omezující průtok v místě zatrubnění.

Doporučené návrhové opatření:

- zvětšení profilu zatrubnění - zvětšení kapycity profilu

- posouzení vhodnosti ochranné mříže ve vtokové části profilu zatrubnění

- pravidelní udržba vodního toku, zvětšování kapacity koryta čištěním nánosů splavenin